Algemene voorwaarden

1 parqerglass.com, en parqerglass.nl zijn trademarks en websites van Parqer Glass. Ten behoeve van deze voorwaarden wordt onder “Parqer” en “Parqer Glass” verstaan Parqer Glass.

2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Parqer Glass. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze alleen schriftelijk overeengekomen zijn.

3 Parqer Glass heeft te alle tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de parqerglass.com en parqerglass.nl websites te wijzigen.

4 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten

5 Alle aanbiedingen van Parqer Glass zijn vrijblijvend. Parqer glass behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden.

6 Een overeenkomst tussen Parqer Glass en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer op de website op de “bestellen” icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, en het “bevestig bestelling ” icoon heeft gedrukt.

 

Prijzen en Betaling

7 Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en omzetbelasting (btw), en exclusief bezorgkosten.

8 De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal & PayPal. Buitenlandse zendingen alleen met PayPal, dit is voor beide partijen veiliger. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant zelf, even als de retourkosten. Als u een betaling hebt gedaan, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door Parqer Glass.

 

Uitsluitend voor zakelijke afnemers

9 Parqer Glass ondersteunt verschillende “on-line” alsmede “off-line” betalingsmethoden. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethoden kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website.

10 Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met Parqer Glass een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.

11 Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, op de door de afnemer gekozen methode.

12 De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website.

13 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Parqer Glass gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Parqer Glass zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

14 Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Parqer Glass het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

 

Bezorging/leveringstermijnen

15 Leveringen zijn mogelijk binnen de op de Parqer Glass website genoemde landen binnen de Europese Unie.

16 De levertijd bedraagt tussen de 1 tot 9 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

17 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Parqer Glass overschreden wordt, zal Parqer Glass de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Parqer Glass te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Parqer Glass te melden.

18 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Parqer Glass het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

19 Parqer Glass behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 

Eigendomsvoorbehoud

20 Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Parqer Glass, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Parqer Glass zijn voldaan.

 

Risico

21 Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Parqer Glass. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Parqer Glass kunnen worden uitgesloten.

22 Parqer Glass is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internet verbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Afkoelingsperiode

23 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Parqer Glass te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.

24 Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Parqer Glass te melden. De afnemer dient het product – na overleg met Parqer Glass – te sturen naar een door Parqer Glass vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

25 Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Parqer Glass ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Parqer Glass deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Parqer Glass het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.

26 Parqer Glass behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Parqer Glass of de leverancier van het product) is beschadigd.

27 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Parqer Glass schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Parqer Glass de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Parqer Glass heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

 

Klachten

28 De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Parqer Glass (bereikbaar via e-mail info@parqerglass.com).

29 Parqer Glass zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Parqer Glass zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

Persoonsgegevens

30 Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

31 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Parqer Glass. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Parqer Glass. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

32 De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Parqer Glass deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

33 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Parqer Glass website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Ivan IT. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Parqer Glass., de Ivan IT informatie te kopiëren en/of te bewerken.

34 Afnemers en bezoekers van de Parqer Glass website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Parqer Glass geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Toepasselijke recht en geschillenregeling

35 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Just Parqer Glass is het Nederlands recht van toepassing.

36 Geschillen tussen Parqer Glass en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter. Correspondentie

37 Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Parqer Glass, Julianalaan 41 ,2628 BB Delft (de juiste contactgegevens nummers staan vermeld op de website).

38 Parqer Glass is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62746405.

39 Het BTW nummer is NL209478196B01